Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ


Θεσσαλονίκη 2012
Το κόμμα Πυρίκαυστος Ελλάδα είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας και έκφρασης ανεξάρτητων πολιτών οι οποίοι εδώ και 2 έτη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή πάλης, για την ανατροπή της πολιτικής η οποία έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να είναι υπόδουλος στην ίδια του την χώρα.
Στόχος του Πυρίκαυστος Ελλάδα είναι η Λαϊκή Κυριαρχία και η Εθνική Ανεξαρτησία.
Έδρα του κόμματος είναι η Θεσσαλονίκη και έμβλημά του είναι :Μέλη του Κόμματος: Υποχρεώσεις και δικαιώματα

Άρθρο 1
Μέλος του Πυρίκαυστος Ελλάδα μπορεί να γίνει κάθε άνδρας και γυναίκα, άνω των 18 χρόνων, με τον όρο ότι αποδέχεται το πρόγραμμα και το καταστατικό του και ότι πληρώνει κανονικά τη συνδρομή του.

Άρθρο 2
Η ένταξη νέων μελών στο Κόμμα γίνεται μόνον ατομικά. Για να γίνει κάποιος μέλος του κόματος απαιτείται υποβολή αίτησης εγγραφής και καταχώριση αυτής στα Μητρώα Μελών της Οργάνωσης Πόλης όπου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.

Το μέλος του Κόματος δεν μπορεί να ανήκει σε κανένα άλλο Κόμμα.


Άρθρο 3
Το μέλος του Κόμματος παντού όπου βρίσκεται και ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας του αντιπροσωπεύει το Κόμμα.

Για την προώθηση των θέσεων του Κόμματος κρίνεται απαραίτητη κάθε προσπάθεια προβολής αυτών, στρατολόγησης νέων μελών και δημιουργία οργανώσεων ή επιτροπών εντός του χώρου εργασίας.

Άρθρο 4
Το μέλος του Κόμματος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α. Να συμμετέχει στις συνελεύσεις της Οργάνωσης Πόλης που ανήκει.
β. Να παίρνει μέρος προσωπικά στη συζήτηση, τη λήψη αποφάσεων και στην πρακτική δουλειά της οργάνωσής του.
γ. Να συμβάλλει στην επεξεργασία της πολιτικής του Κόμματος με τον προβληματισμό του.
δ. Να εφαρμόζει τις αποφάσεις της Οργάνωσης Πόλης όπου ανήκει.
ε. Να αναπτύσσει την εσωκομματική δημοκρατία και να αγωνίζεται ενάντια σε κάθε παραβίαση των κανόνων λειτουργίας που ορίζονται από το Καταστατικό.
στ. Να συμμετέχει στην οικονομική στήριξη του Κόματος.

Αρθρο 5
Το μέλος του Κόμματος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
α. Να συμμετέχει στη συζήτηση για τη διαμόρφωση της πολιτικής του Κόμματος στις Συνελεύσεις της Οργάνωσης Πόλης και στα όργανα που είναι μέλος και τα συνέδρια ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος.

β. Να παίρνει μέρος στην εκλογή των αντιπροσώπων του Κόμματος και να εκλέγεται ως αντιπρόσωπος.

γ. Να εκφράζει ελεύθερα και υπεύθυνα τη γνώμη του για τη δράση κάθε μέλους και στελέχους του Κόμματος.

δ. Να απαιτεί υπεύθυνη πληροφόρηση από τα κομματικά όργανα για τα κομματικά ζητήματα.

ε. Να απευθύνεται για κάθε κομματικό ή προσωπικό ζήτημα στην οργάνωση που ανήκει, να απαιτει να του δίνονται έγκαιρα αιτιολογημένες απαντήσεις σε προτάσεις ή ερωτήματα και όταν τις θεωρεί μη ικανοποιητικές ή έχουν προκύψει νέα στοιχεία, μπορεί να επανέρχεται.

στ. Να παίρνει μέρος στις κομματικές συνελεύσεις και συνεδριάσεις των οργάνων ή επιτροπών που ανήκει, όταν εξετάζεται ζήτημα που αφορά τη δράση του.

Αρθρο 6
Ολα τα μέλη του Κόμματος έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις χωρίς καμία διάκριση, όπως η εθνικότητα, το φύλο, η ηλικία, οι σεξουαλική ταυτότητα ή το μορφωτικό επίπεδο.


Οργανωτική Συγκρότηση του Κόμματος

Άρθρο 7
Το Κόμμα συγκροτείται σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο από τις Οργανώσεις Πόλης και σε δεύτερο επίπεδο από την Κεντρική Επιτροπή.

Άρθρο 8
Ενάντια στην πυραμιδική-κάθετη μορφή οργάνωσης, το Κόμμα δεν αποτελείται από δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανα. Κάθε Οργάνωση Πόλης λαμβάνει αποφάσεις για δράσεις, που είναι σύμφωνες, με τις αποφάσεις της Κ.Ε. τις οποίες οφείλει να μεταφέρει στις άλλες Οργανώσεις Πόλης και την Κεντρική Επιτροπή.


Άρθρο 9
Σε κάθε επίπεδο, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν εισήγησης από μέλος του Κόμματος και ψηφοφορίας των μελών σε Συνέλευση, εφόσον επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία.

Αρθρο 9
Σε κάθε πόλη εντός της Ελληνικής επικράτειας θα πρέπει να δημιουργηθεί Κομματική Οργάνωση Πόλης. Τα μέλη του Κόμματος με την υποβολή και αποδοχή της αίτησησς εγγραφής τους στην οικεία Οργάνωση Πόλης, γίνονται μέλη αυτής.

Άρθρο 10
Κάθε Οργάνωση Πόλης διατηρεί την αυτονομία της, αυτοοργανώνεται με βάση τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες, χωρίς να υποχρεούται να αποδεχτεί οποιοδήποτε μοντέλο οργάνωσης. Οφείλει όμως να έχει έναν εκπρόσωπο για την διευκόλυνση της επικοινωνίας με άλλες Οργανώσεις Πόλης, με την Οργανωτική Επιτροπή και με άλλες οργανώσεις, πολιτικά Κόμματα και κάθε είδους πρόσωπα, νομικά, φυσικά ή συλλογικά.

Άρθρο 8
Οι Οργανώσεις Πόλης διατηρούν την αυτοοργάνωσή τους, απαιτείται όμως να ενημερώνουν για τις αποφάσεις και τις δράσεις τους τις Οργανώσεις των υπολοίπων πολεων και την Οργανωτική Επιτροπή για καλύτερο συντονισμό και την επίτευξη της αποδοτικότερης προώθησης των θέσεων και δράσεων του Κόμματος.

Άρθρο 9
Οι βασικές αρμοδιότητες της Οργάνωσης Πόλης είναι οι εξής:
α) Φροντίζει για την ένταξη νέων μελών στο Κόμμα.
β) Εχει ευθύνη και αποφασίζει για τα ζητήματα του χώρου της.
γ) Επεξεργάζεται και προβάλλει θέσεις και προτάσεις για τα προβλήματα του χώρου της.
δ) Συμμετέχει υπεύθυνα και ενεργά στην επεξεργασία της πολιτικής και των αποφάσεων του Κόμματος.
ε) Οργανώνει ιδεολογική-διαφωτιστική δουλειά για τα μέλη της.
στ) Καταβάλλει προσπάθειες για τη συγκέντρωση και ανάπτυξη των οικονομικών πόρων του Κόμματος και διαχειρίζεται με δική της ευθύνη το ποσό που της αναλογεί για τις οικονομικές της ανάγκες.

Άρθρο 10
Οι ίδιες οι Οργανώσεις Πόλης μπορούν να αποφασίσουν οικειοθελώς την σύγκληση Συνέλευσης των εκπροσώπων τους εφόσον το κρίνουν απαραίτητο. Ως εκ τούτου δεν θεσμοθετούνται τακτικά όργανα.
Η σύγκληση τέτοιων έκτακτων οργάνων πρέπει να επαφίεται στην εκούσια αυτοοργάνωση των Οργανώσεων Πόλης χωρίς κάτι τέτοιο να επιβάλλεται από κανένα ανώτερο κομματικό όργανο.

Άρθρο 10
Προσπάθειες εισοδισμού από οργανωμένες πολιτικές ομάδες θα πρέπει να αποκαλύπτονται καθώς παραβιάζουν το αρθ. 2 εδ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 10
Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από 31 εκπροσώπους, οι οποίοι εκλέγονται από το συνέδριο. Οι σύνεδροι εκλέγονται από τα μέλη των Οργανώσεων Πόλης με απόλυτη πλειοψηφία.
Ανώτατο όργανο του κόμματος είναι το συνέδριο το οποίο συνέρχεται κάθε δύο έτη.

Άρθρο 11
Τα Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εκλέγουν τον Γραμματέα της Κεντρική Επιτροπής, ο οποίος εκπροσωπεί την Κεντρική Επιτροπή και το Κόμμα γενικότερα στον Τύπο και απέναντι σε άλλες οργανώσεις, πολιτικά Κόματα και κάθε είδους πρόσωπα, νομικά, φυσικά ή συλλογικά. Βασική ευθύνη του Γραμματέα είναι η ανάδειξη της πολιτικής γραμμής του Κόμματος σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις και το γενικότερο πνεύμα των Οργανώσεων Πόλης και ο συντονισμός των πολιτικών δράσεων των Οργανώσεων Πόλης.

Άρθρο 12
Η Κεντρική Επιτροπή:
α) Καθορίζει την πολιτική και τις σχέσεις του Κόμματος με άλλα Κόμματα ή οργανώσεις με βάση τις κατευθύνσεις των Οργανώσεων Πόλης,
β) Aποφασίζει τη δημιουργία βοηθητικών τμημάτων και επιτροπών και τοποθετεί τους υπεύθυνους σε αυτά.
γ) Aποφασίζει για τους υποψήφιους σε δημόσιες αιρετές θέσεις ευρύτερης ή πανελλαδικής σημασίας κατόπιν σχετικής εισήγησης από τις Οργανώσεις Πόλης.
δ) Διαχειρίζεται τα οικονομικά του Κόμματος.
ε) Συντονίζει τις αποφάσεις και τις δράσεις των Οργανώσεων Πόλης και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις Συνελέυσεις των Οργανώσεων Πόλης και δεν ανατρέπει τις αποφάσεις τους.

Άρθρο 12
Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται σε ταχτική σύνοδο κάθε  μήνα και έκτακτα κατόπιν απόφασης του 1/3 των Οργανώσεων Πόλης.


Τα οικονομικά του Κόμματος

Άρθρο 13
Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, από οικονομικές εξορμήσεις, από προαιρετικές εισφορές, δωρεές ή κληρονομιές και από την κρατική χρηματοδότηση που δικαιούται το Κόμμα.

Άρθρο 14
Η Κεντρική Επιτροπή ορίζει το ύψος της μηνιαίας συνδρομής των μελών. Το 70% αυτής παραμένει στην οικεία Οργάνωση Πόλης και το 30% αποδίδεται στην Κεντρική Επιτροπή.

Άρθρο 14
Κάθε Οργάνωση Πόλης εγκρίνει τον δικό της προϋπολογισμό με βάση τις ανάγκες της πολιτικής δράσης της. Οφείλει όμως να ενημερώνει για τα οικονομικά της, χωρίς να δεσμεύεται για τη διαχείρισή τους, την Κεντρική Επιτροπή.

Άρθρο 15
Η Κεντρική Επιτροπή χρηματοδοτείται από το 30% των συνδρομών που αποδίδουν στις Οργανώσεις Πόλης τα μέλη του Κόματος και χρησιμοποιεί τα χρήματα αυτά για την ανάδειξη και προώθηση των θέσεων του Κόματος και λογοδοτεί για την διαχείριση των οικονομικών στις Οργανώσεις Πόλης.

Άρθρο 16
Η κατάχρηση οικονομικών του Κόμματος τιμωρείται με διαγραφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου